HOÀN TẤT THÔNG TIN

BƯỚC 2: Thanh toán

2 người xuất báo cáo (có thể gửi sau qua Zalo)
Email (*)
Số điện thoại (Zalo) (*)
Ngày sinh (trên CMT/CCCD) (*)

BƯỚC1: Điền thông tin mua tài khoản
xem thần số học 1 tháng

Họ và Tên (trên CMT/CCCD) (*)